Karmel w Łasinie

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa

Page 2 of 5

Nowenna do Dzieciątka Jezus – dzień 1

 

DZIEŃ I – 16 GRUDZIEŃ

„Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naasona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab, Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (z Ewangelii św. Mateusza)

                                  

Rodowód jest to jeden z najpiękniejszych fragmentów dotyczących bardzo świętego Józefa. Fragment tej Ewangelii jest piękną kontemplacją, jest oczekiwaniem na to, co się w końcu stało. Autor biblijny chciał także wykazać królewskie pochodzenie Jezusa podkreślając, że jest On z pokolenia Dawida, że ma korzenie Izraelskie. Ale jest tutaj coś jeszcze bardzo pięknego. Widzimy logikę łańcucha, swego rodzaju „litanii”: ojciec zrodził syna, syn zrodził syna, syn kolejnego syna i tak dalej, i tak dalej… Kiedy jednak dochodzimy do świętego Józefa („Jakub zrodził Józefa”) to coś się zmienia: czytamy, że Józef był poślubiony Maryi, z której zrodzony został Jezus. Widzimy, że naturalny łańcuch z pokolenia na pokolenie przestaje funkcjonować. Aby wejść w Tajemnicę Jezusa i Maryi Józef musi zostać poślubiony. Wobec tej Tajemnicy przestaje obowiązywać porządek naturalny. Autor Ewangelii nie może kontynuować logiki zradzania („Józef zrodził Jezusa”). Józef jest mężem Maryi i to jest pierwsza definicja charakteryzująca jego osobę. To jest pierwsze słowo o Józefie w Piśmie Świętym. Ukazuje się nam jako mąż Maryi, dopiero z Niej został zrodzony Jezus. Widzimy, że zmieniła się dynamika „litanii”; w tym momencie ludzki porządek przestaje obowiązywać. Wobec tej Tajemnicy ludzkie prawa związane z pokrewieństwem i więzami krwi przestają funkcjonować. Wobec tej Tajemnicy możemy tylko przyklęknąć, zachwycić się i zamilknąć. Wejść w Tajemnicę Jezusa i Maryi można tylko poprzez zaślubiny. Widzimy jak Józef, w sensie dosłownym, „wżenia się” w tę Tajemnicę, nie ma tu bowiem więzów krwi. Józef nie jest ani sprawcą ani właścicielem tej Tajemnicy; wchodzi w nią przez więzy miłości. Od tego momentu więzy miłości znaczą więcej niż więzy krwi. Stają się czymś fundamentalnym i zasadniczym.

Widzimy zatem, że Józef wszczepił się w Tajemnicę Ojca i Syna. Dla tego młodego mężczyzny to szczęście i największa przygoda życia, ale także zaproszenie do wielkiego trudu, do udziału w czymś, co go absolutnie przerasta i przekracza, czego tak naprawdę nigdy nie ogarnie i nie posiądzie. Jeśli tak jest w jego życiu, a jest on swego rodzaju ikoną zaślubin, to podobnie będzie i w naszym życiu

My poprzez chrzest „wżeniamy się” w relację – komunię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten właśnie związek miłości jest znacznie bardziej istotny niż związek pochodzenia. „…ty zostałeś odcięty od naturalnej tobie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną…” (Rz 11,24) Jesteśmy wszczepieni w naturę Chrystusa, przeciw naturze… Św. Paweł napisze też gdzie indziej, że był umarły na skutek swoich grzechów, że nic od niego a wszystko darem Boga, że choć ze swej natury zasłużył na śmierć i gniew, to jednak Bóg przez wielką swą miłość posadził go na wyżynach niebiańskich. To jest właśnie tajemnica zaślubin, tajemnica miłości. (Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu, dk. Marcin Gajda)

Jezu, Jednorodzony Synu Ojca – Maranatha

Jezu, Współistotny Ojcu – Maranatha

Jezu, radości nasza– Maranatha

Jezu, Mądrości i Wszechmocy Ojca – Maranatha

Jezu, pełen mocy i majestatu Ojca – Maranatha

Jezu, Zbawicielu świata – Maranatha

Jezu, Odkupicielu nasz – Maranatha

Jezu, Ratunku nasz – Maranatha

Jezu, Prawdo nasza – Maranatha

Jezu Światłości świata – Maranatha

Jezu, Słońce sprawiedliwości – Maranatha

Jezu, Wzorze człowieczeństwa – Maranatha

Jezu, Lilio czystości – Maranatha

Jezu, Życie wieczne – Maranatha

Jezu, Słodyczy najsłodsza – Maranatha

Jezu, Owocu niosący zdrowie – Maranatha

(Kolęda Jezusowego Opiekuna - Julia & Grzegorz Kopala)

25-lecie naszego Karmelu

W lutym 1995 roku, siostry karmelitanki bose przybyły z Kalisza do diecezji toruńskiej, a konkretnie do Łasina, by założyć tu nowy klasztor. Z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 25-lecia naszego łasińskiego Karmelu – w niedzielę, dnia 30 sierpnia serdecznie zapraszamy na godzinę 15:00 na uroczystą Mszę św., której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiesław Śmigiel. Eucharystia będzie naszym dziękczynieniem Dobremu Bogu za łaskę istnienia tego miejsca modlitwy jakim jest łasiński Karmel. Razem z Księdzem Biskupem i wszystkimi przybyłymi, by z nami się modlić, będziemy dziękować Bogu za wszystkie łaski, za dar każdej z sióstr, która w przeciągu tych lat służyła tu Panu Bogu i ludziom. Będziemy dziękować za czas, który Jezus dał nam dotąd przeżyć byśmy tu modliły się i żyły dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla każdej danej nam i zadanej osoby i dzieła. Continue reading

Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel 2020

Serdecznie zapraszamy na Triduum Maryjne, które tradycyjnie poprzedzi uroczystość odpustową Matki Bożej z Góry Karmel. W dniach 13, 14 i 15 lipca o godzinie 18:00 w Kaplicy naszego klasztoru odprawi Mszę św. i podzieli się z nami słowem o. Zygmunt Kwiatkowski SJ:

  • Czas wielkich znaków i wezwań
    13 lipca – poniedziałek, godz. 18:00: Wielki znak – Maryja.
  • 14 lipca – wtorek, godz. 18:00: Znak ognistego smoka.
  • 15 lipca – środa, godz. 18:00:  Królestwo Boże na pustyni.
  • 16 lipca, w Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, o godz. 19:00 Mszy św. na placu przed klasztorem będzie przewodniczył Ks. Bp Józef Szamocki. Ze względu na przepisy sanitarne związane z pandemią nie może niestety być  tradycyjnej agapy. Jednakże po Mszy św. odpustowej zapraszamy na muzyczną chwilę dla ducha 🙂

Chrystus Zmartwychwstał!

„Co będzie?
Tylko Bóg na pewno «będzie»,
a Ty w Nim.”
Stefan Kardynał Wyszyński

Z całego serca życzymy i modlimy się o to, byśmy przeżywając w tegorocznym ogołoceniu Tajemnicę Chrystusowej PASCHY, dali się przez Niego przeprowadzić ku tej jedynej PEWNOŚCI jaką jest BÓG.

W Jezusie Zmartwychwstałym,

Wasze siostry z Karmelu w ŁasinieZapraszamy na cykl wykładów do naszej Kaplicy

W lutym 2020 roku mija 25 obecności Karmelu w diecezji toruńskiej. Chcemy Was Kochani zaprosić do wspólnego z nami dziękczynienia Panu Bogu za łaskę istnienia łasińskiego klasztoru. W związku z tym zapraszamy na cykl wykładów, których tematyka będzie dotykała ważnych wydarzeń ziemi, w którą wrasta nasz klasztor, lokalnego Kościoła, w którym zostawił swoje ślady Prymas Tysiąclecia Stefan Kard. Wyszyński oraz Patronów naszej Diecezji i zarazem naszego klasztoru – Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa. Serdecznie zapraszamy:
Continue reading

Zapraszamy na Eucharystię i modlitwę uwielbienia

30 listopada 2019 – w Andrzejkowe popołudnie zapraszamy na wspólną modlitwę. Tego dnia przyjedzie do nas Wspólnota Samuel z Chełmży. O godzinie 17:00 będzie w naszej Kaplicy sprawowana Eucharystia, a po niej, przez około pół godziny, będziemy trwali na modlitwie uwielbienia.

Czym jest modlitwa uwielbienia?

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK 2639). Innymi słowy, uwielbienie jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy. Nasze prośby czy dziękczynienia są bardzo piękną modlitwą. Bóg chce, żebyśmy mówili Mu o naszych troskach i radościach, dziękowali za wszystko co nas spotyka. Podziękować za trudne życiowe doświadczenia – o, to graniczy z heroizmem i jest naprawdę wielkim wyznaniem wiary. Ale w najbliższą sobotę zapraszamy Was Kochani do takiego stanięcia przez chwilę w zachwycie i uwielbianiu Boga w Jego Majestacie, w Jego Miłości, w tym, że JEST!

O modlitwie uwielbienia na stronie karmel.pl

Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel

16 lipca przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe, które poprzedzi Triduum Maryjne.

O, Najświętsza Matko,
my wszyscy, którzy zamieszkujemy tę świętą Górę,
i którzy gasimy pragnienie naszych serc przy Twoim źródle,
uznajemy Twoje prowadzenie.
Wspomóż nas Twoim orędownictwem, oświeć nas swoim światłem.
Pozostań z nami.
Amen.
Continue reading

« Older posts Newer posts »

© 2021 Karmel w Łasinie

Theme by Anders NorenUp ↑