„Wszyscy mają przebywać osobno w swoich celach lub przy nich, oddając się w dzień i w nocy rozważaniu Prawa Bożego i czuwaniu na modlitwach, chyba że czymś innym słusznym wypadnie się zająć.”

REGUŁA ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

„Święta Matka, wierna założeniom Reguły pierwotnej, odnowiła powołanie dawnych Ojców z Góry Karmel do kontemplacji i uczyniła modlitwę fundamentem i pierwszorzędnym zadaniem życia swych córek. (…) Obowiązku modlitwy i kontemplacji nie można ograniczać do ściśle określonego czasu przeznaczonego na modlitwę. Przeciwnie, w duchu Reguły winna ona przenikać całe życie, aby chodzić w obecności żyjącego Boga (por. 1 Krl 18, 14), w nieustannym ćwiczeniu się w wierze, nadziei i miłości, tak aby całe życie stawało się modlitwą w poszukiwaniu zjednoczenia z Bogiem.”

KONSTYTUCJE SIÓSTR KARMELITANEK BOSYCH

 

„Modlitwa ma być spójnią i cementem tego domu.” – św. Teresa od Jezusa

„Karmelitanki żyją po to, aby się modlić; Bóg niełatwo opiera się ich prośbom.” – św. Teresa Benedykta od Krzyża

„Modlitwa jest drabiną Jakuba, po której wznosi się człowiek do Boga, a łaska Boża zstępuje na ludzi.” – św. Teresa Benedykta od Krzyża

”Jezus kocha nas miłością tak niepojętą, że chce, abyśmy miały udział z Nim w zbawieniu dusz. Nie chce nic czynić bez nas. Stworzyciel wszechświata oczekuje na modlitwę biednej małej duszy, by zbawić inne dusze, odkupione, podobnie jak ona, za cenę wszystkiej Jego krwi.” – św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

„Naszą misją, jako karmelitanek, jest kształtowanie robotników ewangelicznych, którzy zbawią miliony dusz, a my będziemy ich matkami.” – św. Teresa od Dzieciątka Jezus

„Modlitwa i ofiara stanowią całą moją siłę, one są tą niewidzialną bronią, którą dał mi Jezus.” – św. Teresa od Dzieciątka Jezus

„Jak wielka jest potęga modlitwy! Można by rzec, że to królowa, która ma w każdej chwili wolny przystęp do króla i może otrzymać wszystko o co prosi.” – św. Teresa od Dzieciątka Jezus

„Tylko przez modlitwę i ofiary możemy być użyteczne Kościołowi.” – św. Teresa od Dzieciątka Jezus